52e Concertavond : zat. 21 oktober 2017 

JOW : Jeugd Orkest Waasland

 • Clockwise - Colin Crowles
 • The Pink Panther - Henri Mancini
 • Take it easy! Take it Fast / Take it Slow / Take it All - André Waignein
 • The Lion King - Arr. Michael Brown
 • Samba Sensation - Ennio Salvere

 

K.Fanfare Eendracht Vrasene

 • Triumphal March (Aïda) - Giuseppe Verdi
 • La Gazza Ladra - Rossini-Zurmühle
 • Nessun Dorma (Turandot) - Giacomo Puccini
 • Con te Partiro - Andrea Bocelli
 • Sinfonia Italiano - Willy Hautvast
 • Once upon a time in the West - Andre Waignein
 • Csardas - Vittoroi Monti
 • The Mission - Andre Waignein
 • La solitudine - Laura Pausini
 • Non Importa Nient’ Altro - Metallica
 • Sounds from Italy - I Tre Tenori
 • Storie di Tutti I Giorni - Maurizio Fabrizio

 

52e Concertavond : zat. 21 oktober 2017 

JOW : Jeugd Orkest Waasland

 • Clockwise - Colin Crowles
 • The Pink Panther - Henri Mancini
 • Take it easy! Take it Fast / Take it Slow / Take it All - André Waignein
 • The Lion King - Arr. Michael Brown
 • Samba Sensation - Ennio Salvere

 

K.Fanfare Eendracht Vrasene

 • Triumphal March (Aïda) - Giuseppe Verdi
 • La Gazza Ladra - Rossini-Zurmühle
 • Nessun Dorma (Turandot) - Giacomo Puccini
 • Con te Partiro - Andrea Bocelli
 • Sinfonia Italiano - Willy Hautvast
 • Once upon a time in the West - Andre Waignein
 • Csardas - Vittoroi Monti
 • The Mission - Andre Waignein
 • La solitudine - Laura Pausini
 • Non Importa Nient’ Altro - Metallica
 • Sounds from Italy - I Tre Tenori
 • Storie di Tutti I Giorni - Maurizio Fabrizio

 

PRIVACY  VERKLARING van vzw Koninklijke Fanfare Eendracht Vrasene

 

vzw Koninklijke Fanfare Eendracht Vrasene hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd).

 

In deze Privacy policy (of privacy statement) willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. vzw Koninklijke Fanfare Eendracht Vrasene houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;

 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als vzw Koninklijke Fanfare Eendracht Vrasene zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of de uitoefening van uw rechten, kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

vzw Koninklijke Fanfare Eendracht Vrasene

Klein Laarstraat 44
9120 Vrasene

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Telefoon : +32 498 83 51 48 

Contactpersoon: Caroline Bauwens

Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom

 

Uw persoonsgegevens worden door vzw Koninklijke Fanfare Eendracht Vrasene verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden (telkens met vermelding van de rechtsgronden), waaronder:

 • het nakomen van onze wettelijke verplichtingen, gekoppeld aan het inzetten van vrijwilligers (verzekeringsplicht, opmaak nominatieve lijst forfaitaire kostenvergoedingen, respecteren van de wettelijke grenzen voor toekenning kostenvergoeding, …)
 • het plannen van vrijwilligersactiviteiten en het contacteren van en communiceren met vrijwilligers in dat kader (gerechtvaardigd belang)
 • het betalen van kostenvergoedingen aan vrijwilligers (gerechtvaardigd belang)
 • om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van vzw Koninklijke Fanfare Eendracht Vrasene (uitvoering overeenkomst)
 • Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (toestemming betrokkene)
 • Het omkaderen en begeleiden van vrijwilligers ( bij meldingsplicht voor uitkeringsgerechtigde vrijwilligers) alsook het relatiebeheer naar vrijwilligers toe (verjaardag) (toestemming betrokkene)
 • Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting / gerechtvaardigd belang)
 • Statistische doeleinden (gerechtvaardigd belang) – hiervoor worden de persoonsgegevens evenwel gepseudonimiseerd / geanonimiseerd
 • (vul aan en pas aan waar nodig)

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, verwerken en bewaren:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres i.f.v. communicatie, vervullen wettelijke verplichtingen en begeleiding
 • b.t kostenvergoedingen: bedrag, bankrekeningnummer voor uitbetaling, bewijsstukken (bij werkelijke kostenvergoeding), aard en bedrag kostenvergoedingen die elders verkregen worden (verklaring op eer)
 • Over het verrichte vrijwilligerswerk: omschrijving, start- en einddatum, aantal dagen i.f.v. planning, registratie en opmaak nominatieve lijst kostenvergoedingen
 • Handtekening (als onderdeel verklaring op eer, kostennota enz.)
 • Kopie verblijfstitel of –document / bewijs van recht op materiële opvang, zodat organisatie mogelijkheid van vrijwilligerswerk kan bewijzen bij controle

 (vul aan en pas aan waar nodig)

 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens van u hebben verkregen.

Voor de hierna vermelde gegevens geldt dat vzw Koninklijke Fanfare Eendracht Vrasene ze pas verwerkt wanneer u daartoe uw uitdrukkelijke toestemming geeft nadat u, los van andere aangelegenheden, over de specifieke doelstellingen van die verwerking geïnformeerd bent:

 

 • Verjaardagen
 • Gegevens m.b.t. uitkeringsgerechtigdheid (i.f.v. begeleiding bij meldingsplicht)
 • (vul aan en pas aan waar nodig) 

Van de vrijwilliger wordt verwacht dat hij elke wijziging van zijn persoonsgegevens onmiddellijk spontaan en schriftelijk doorgeeft aan vzw Koninklijke Fanfare Eendracht Vrasene

Volgende gegevens worden ten slotte verwerkt nadat ze elders dan bij de vrijwilliger zelf zijn verkregen:

 • videobewakingsbeelden die gemaakt worden met camera’s op de terreinen van de organisatie
 • (vul aan en pas aan waar nodig)

 

Minderjarigen:
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

 

 

 

Verstrekking aan derden


De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van derde, gespecialiseerde partijen aan wie wij de volgende taken uitbesteden:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, cloudsysteem);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, CRM systeem …);
 • het verzekeren van onze vrijwilligers
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • boekhouding en betalingen (kostenvergoedingen)
 • … (vul aan en pas aan waar nodig)

 

Met elk van deze partijen (verwerkers) hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten waarin de nodige afspraken opgenomen zijn om de beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is, of wij hier een gerechtvaardigd belang voor hebben. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek met machtiging van het parket  (persoons)gegevens bij ons opvraagt, controle vanuit de inspectiediensten op het naleven van de regels rond het toekennen van kostenvergoedingen en de verplichtingen uit de vrijwilligerswet in het algemeen, het overmaken van persoonsgegevens aan de subsidiërende overheid die dit oplegt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

 

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.  U heeft het recht deze toestemming te weigeren en om deze ten allen tijde in te trekken.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

 

Bewaartermijn


vzw Koninklijke Fanfare Eendracht Vrasene bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Concreet worden de persoonsgegevens bewaard tijdens de volledige duurtijd van het vrijwilligerswerk, of langer wanneer hetzij een wettelijke of decretale bepaling dit oplegt (wettelijke bewaartermijnen van documenten bijvoorbeeld),  hetzij de wettelijke verjaringstermijn van een eventuele rechtsvordering ten aanzien van of door  vzw Koninklijke Fanfare Eendracht Vrasene dit rechtvaardigt.

 

 

Beveiliging van de gegevens


Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. Waaronder maatregelen die de gegevens beschermen tegen inbreuken, verlies en  onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 

 • Alle personen die namens vzw Koninklijke Fanfare Eendracht Vrasene van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren / anonimiseren waar mogelijk / nodig en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • … (vul aan en pas aan waar nodig)

 

Uw rechten omtrent uw gegevens


U hebt recht op inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.U hebt recht op correctie en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

 

U mag eisen dat uw persoonsgegevens  gewist worden wanneer ze niet langer noodzakelijk zijn ten aanzien van de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt, wanneer er geen gerechtvaardigd doel meer bestaat voor de verwerking, wanneer u  terugkomt op uw toestemming betreffende de verwerking van bepaalde gegevens en de organisatie zich niet kan baseren op een ander gerechtvaardigd doel voor de verwerking.

 

U hebt het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken wanneer u de juistheid van die gegevens betwist of wanneer u zich verzet tegen de verwerking van de gegevens (zie verder) zodat de gegevens alleen nog verwerkt kunnen worden met uw toestemming , voor de vaststelling van de uitoefening of de verdediging van rechten voor de rechtbank of voor de bescherming van de rechten van een andere persoon.

 

U hebt  het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die verband houden met uw bijzonder situatie, tenzij voor de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de inachtneming van de contractuele of wettelijke verplichtingen van de organisatie. 

 

U kunt de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt en die wij geautomatiseerd verwerken, ontvangen in een 

gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat, zodat u deze kunt doorgeven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke of zodat wij deze, op uw vraag en als dit technisch mogelijk is, kunnen overmaken aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

 

Voor de verwerking van persoonsgegevens die wij op basis van uw toestemming hebben verkegen, kunt u uw toestemming om het even wanneer intrekken. De verwerking van deze gegevens vóór de intrekking van de toestemming blijft geldig.

 

 

 

Bovenaan dit privacy statement staat hoe u contact met ons kan opnemen om uw rechten uit te oefenen.    (U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website …www.NAAM.be… ). (om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren). Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

 

 

Klachten


Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit ( Privacy Commissie) , dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming, of om een procedure in rechte aan te spannen.

 

Wijziging privacy statement


vzw Koninklijke Fanfare Eendracht Vrasene kan zijn privacy statement wijzigen.  Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op …25 oktober 2017…  Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen.

Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.

 


scwitch TEMPLATE

 

PRIVACY  VERKLARING van vzw Koninklijke Fanfare Eendracht Vrasene

 

 

 

Als verwerkingsverantwoordelijke moet je organisatie de betrokkenen, in dit geval de vrijwilligers, proactief informeren

over de verwerking van persoonsgegevens en hun rechten.

 

Dit moet beknopt, transparant, in een duidelijke eenvoudige taal en in een begrijpelijke en gemakkelijk toegankelijke vorm. Door de opmaak van een heldere en makkelijk raadpleegbare privacyverklaring voldoe je duidelijk aan deze verplichting.

 

Opgelet: je maakt de privacyverklaring op in functie van de categorie betrokkenen waar

je je toe richt (in dit geval vrijwilligers).

De inhoud en locatie waarop je de privacyverklaring meedeelt hangen dus ook af van deze categorie.

 

Je privacyverklaring zet je raadpleegbaar op de meest aangewezen plaats voor de betrokkenen van wie de persoonsgegevens verwerkt worden.

je website voor leden, algemene voorwaarden van het lidmaatschapsformulier  arbeidsreglementen, …

 

Voor vrijwilligers verwijs je best in je informatienota of vrijwilligerscontract naar de privacyverklaring, die bijvoorbeeld op je website staat.

www.scwitch/toolkit GDPR - PRIVACYVERWERKI7: checklist privacyverklaring

G D P R L O G B O E K

 

Deze zaken neem je op in je privacyverklaring

 

 • WELKE gegevens worden verwerkt?
 • WAAR krijgt of verzamelt je organisatie de gegevens?
 • WAAROM worden de gegevens bewaard?
 • WIE verwerkt in je organisatie gegevens?
 • WIE krijgt de gegevens?
 • WAT wordt precies HOE, WAAR en HOELANG bewaard?
 • HOE worden gegevens beveiligd?
 • HOE faciliteer je de uitoefening van de rechten van betrokkenen?

52e Concertavond : zat. 21 oktober 2017 

JOW : Jeugd Orkest Waasland

 • Clockwise - Colin Crowles
 • The Pink Panther - Henri Mancini
 • Take it easy! Take it Fast / Take it Slow / Take it All - André Waignein
 • The Lion King - Arr. Michael Brown
 • Samba Sensation - Ennio Salvere

 

K.Fanfare Eendracht Vrasene

 • Triumphal March (Aïda) - Giuseppe Verdi
 • La Gazza Ladra - Rossini-Zurmühle
 • Nessun Dorma (Turandot) - Giacomo Puccini
 • Con te Partiro - Andrea Bocelli
 • Sinfonia Italiano - Willy Hautvast
 • Once upon a time in the West - Andre Waignein
 • Csardas - Vittoroi Monti
 • The Mission - Andre Waignein
 • La solitudine - Laura Pausini
 • Non Importa Nient’ Altro - Metallica
 • Sounds from Italy - I Tre Tenori
 • Storie di Tutti I Giorni - Maurizio Fabrizio

 

Huishoudelijk reglement Lokaal Fanfare Eendracht Vrasene

 

Het huishoudelijk reglement bepaalt de specifieke gebruiksvoorwaarden van ons lokaal.

Wie kan gebruik maken van ons lokaal ?

 • Enkel muzikanten, bestuursleden, medewerkers en hun partners.

Wie kan GEEN gebruik maken van ons lokaal ?

 • Familieleden, vrienden, andere verenigingen.
 • In twijfelgevallen oordeelt het bestuur.

Toegelaten activiteiten:

 • Viering van verjaardagen ( geboortejaar, huwelijk, enz….)
 • Geboorte (babyborrel, doopsel )
 • Communie.
 • Maximum aantal personen: 100

NIET toegelaten activiteiten:

 • Geen fuiven voor bv 16, 18 jaar.
 • Geen activiteiten voor commerciële doeleinden.

Prijs

 • Huur 100 € berekend op een drankverbruik van min. 150 €.
 • Waarborg 250 €.

Inbegrepen

 • in de huur, gas, elektriek, water.
 • Gebruik van servies, glazen, bestek.

Niet begrepen

 • in de huurprijs tafelpapier, servetten, toiletpapier, vuilniszakken.

Reservaties

 • Aanvragen bij Caroline op mailadres fanfare.
 • Vermelden : Datum, gelegenheid, aantal personen.
 • Jaarlijks terugkerende activiteit moeten steeds opnieuw worden aangevraagd.
 • Elke aanvraag wordt in chronologische volgorde behandeld.
 • Lokaal kan niet gebruikt worden in de weekendde dat er activiteiten van de fanfare plaats hebben.
 • Reservaties is pas definitief als de overeenkomst is getekend een de Waarborg is betaald.
 • Annulering op mailadres fanfare
 • De sleutel dient te worden afgehaald en terug gebracht zoals word afgesproken.

 

Gebruiksvoorwaarden

Instrumenten

 •  Muziekinstrumenten en attributen die zich bevinden op het podium, in de zaal of in de opslagruimte mogen nooit gebruikt of verplaatst worden door de aanwezige in de zaal.
 • Dieren zijn niet toegelaten. Met uitzondering van de geleide honden.

Keuken

 • Het aanwezige keukenmateriaal staat ter uwe beschikking. Het keukenmateriaal wordt na gebruik proper teruggezet. Gebruikers controleren de inventaris voor gebruik. Zij zijn verplicht achteraf aan te geven welke materialen zij verloren of gebroken hebben. 
 • In de zaal mogen geen maaltijden bereid worden enkele in de keuken.  
 • Het is niet toegestaan om elders in het gebouw maaltijden te bereiden of op te warmen

Meubilair

 • Het aanwezige meubilair staat ter uwe beschikking. Dit meubilair moet vanzelfsprekend in het gebouw blijven. Het slepen van meubilair is niet toegestaan. 
 • Na de activiteit wordt het gebruikte meubilair gereinigd en op zijn plaats gezet.

Verwarming en verlichting

 • Uw informeert zich voldoende over de werking van de verlichting en verwarming.
 • Na de activiteit is de gebruiker verplicht om alle lichten te doven en de verwarming uit te zetten.

Versieringen

 • Het is ten strengste verboden de ramen, de deuren, de muren, de panelen, de vloeren … te benagelen, te beplakken, te beschilderen of van enig ander hechtingsmiddel te voorzien.  
 • Versieringen uit licht ontvlambare materialen en kaarsen en open vuren zijn in en rondom de gebouwen verboden.

Ontruiming

 • Onmiddellijk na de activiteit moeten alle voorwerpen (ook gehuurde geluid- en lichtinstallaties) die niet tot de uitrusting van de zaal behoren, verwijderd worden.
 • Indien bovenstaande voorwerpen niet tijdig verwijderd worden, zullen deze op kosten van de gebruikers weggehaald worden.

Schoonmaak

 • De gebruiker is verplicht de zaal in een proper toestand achter te laten. Alle versieringen te verwijderen, en alle gerief af te wassen en naar behoren op te bergen. U dient zelf  vuilniszakken te voorzien. Het afval dient door de gebruiker te worden meegenomen.  Er worden in geen geval door de gebruiker vuilniszakken laten staan.
 • Wanneer aan deze verplichtingen geen of onvoldoende gevolg wordt gegeven. Zal het bestuur in dit geval de nodige aanvullende werkzaamheden laten uitvoeren en de hieraan verbonden kosten aan de gebruikers aanrekenen.

Afsluiten zaal

 • De geopende ramen te sluiten, en  alle deuren dienen te worden gesloten. 

Gebruik dranken

 • Alle dranken worden geleverd door de fanfare.
 • Het is ten strengste verboden om zelf drank mee te brengen.
 • Alle dranken die gebruik worden zullen aan vrijdag avond prijzen worden aan gerekend.
 • Een verantwoordelijke van de fanfare is verantwoordelijk voor de telling van de dranken voor en na de festiviteiten, deze moet na gezien worden door de gebruiker.
 • Bij eventuele verschillen in de inventaris is de telling van het bestuur van toepassing.

Gebruik van toog

 • Het aanwezige materiaal staat ter uwe beschikking. Het materiaal wordt na gebruik proper teruggezet. Gebruikers controleren de inventaris voor gebruik. Zij zijn verplicht achteraf aan te geven welke materialen zij verloren of gebroken hebben. 

Misbruiken

 • Indien wordt vastgesteld dat bepaalde gebruikers misbruik maken van bovenstaande regelingen.

Schoonmaak van toog

 • De gebruiker dient  toog  in zindelijke toestand te brengen, de toestellen, glazen te reinigen en alle gerei naar behoren op te bergen. Wanneer aan deze zaken geen of onvoldoende gevolg wordt gegeven.
 • Zal het bestuur de nodige aanvullende werkzaamheden laten uitvoeren en de hieraan verbonden kosten aan de gebruikers aanrekenen.

 Afspraken omtrent veiligheid

 • De vrije toegang tot het lokaal mag op geen enkele wijze belemmerd worden door auto, linten of andere obstakels. De in- en uitgangen en de nooddeuren mogen nooit slotvast en nooit versperd zijn. De brandblussers, noch enig ander veiligheidsmateriaal mogen bedekt zijn. 
 • Alle gang dienen ten alle tijden volledig vrij te zijn, er mag dus geen meubelstuk of een obstakel in de gang geplaatst worden. 
 • De gebruiker informeert zich over de werking van de poederblusapparaten.
 • Alleen elektriciteit is toegelaten als algemene kunstmatige verlichtingsbron.
 • Het overschrijden van het aantal toegewezen personen 100 is omwille van de brandveiligheid verboden.
 • Er geldt een algemeen rookverbod in heel het gebouw. Dit verbod geldt ook voor rookmachines.

 Verzekering/aansprakelijkheid

 • Het bestuur is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen en voor verdwenen of verloren voorwerpen.  
 • Bij schade  behoudt het bestuur haar rechten om de herstellingen aan de gebruiker aan te rekenen.

Bepalingen bij niet-naleving van het reglement

 • Het niet naleven van de voormelde veiligheidsregels heeft de onmiddellijke stopzetting van de activiteit tot gevolg.
 • Indien wij vaststellen dat dit niet wordt nageleefd zal de activiteit onmiddellijk worden stop gezet.
 • De bezoekers moeten het huishoudelijk reglement naleven.  Aan de gebruiker die deze regels niet respecteert, kan elke volgende reservatie geweigerd worden.
 • Indien de gebruiker het huishoudelijk reglement niet naleeft, kan het gebruik onmiddellijk beëindigd worden.